Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Basztowej 3 w Krakowie

prowadzony przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Specjalista do spraw rehabilitacji

Umowa o pracę – 1/2 etatu lub umowa zlecenie w innym, uzgodnionym wymiarze

Celem działalności Warsztatu jest stworzenie osobom  niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Miejsce pracy: WTZ, ul. Basztowa 3 Kraków

Do głównych zadań specjalisty ds. rehabilitacji należeć będzie:

  • prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć rehabilitacyjnych z uczestnikami Warsztatu,
  • diagnoza potrzeb zdrowotnych, ruchowych uczestników Warsztatu,
  • czuwanie nad  bezpieczeństwem  uczestników i troska o ich zdrowie i kondycję fizyczną,
  • współudział w tworzeniu, omawianiu i weryfikacji dokumentacji uczestników Warsztatu.
  • umiejętność planowania i weryfikowania prowadzonych działań.

Na stanowisku Specjalista do spraw rehabilitacji obowiązują następujące wymagania formalne:

  • wykształcenie wyższe z zakresu fizjoterapii lub wyższe ze specjalnością rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza, lub technik fizjoterapii,
  • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
  • umiejętność planowania i weryfikowania prowadzonych działań.

Oferujemy rozwijającą i wartościową pracę w zgranym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji pozarządowej o ponad 25-letnim doświadczeniu w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów aplikacyjnych w formie cv i listu motywacyjnego drogą e-mailową na adres: wtz.basztowa@ognisko.org.pl lub osobiście w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Basztowej 3 w Krakowie.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w rekrutacji do ChSON „Ognisko” na wyżej wymienione stanowisko, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Informuję, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dołączonym do ogłoszenia o pracę”.

Na oferty czekamy do dnia 17.11.2023 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia spełniające wymagania formalne, skontaktujemy się wybranymi osobami.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu i Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Basztowej 3 w Krakowie na stronie internetowej www.ognisko.org.pl.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;

b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;

c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;

d. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 m-cy od daty zamknięcia rekrutacji;

e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;             

f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;

h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;

i. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt;

Odbiorcą Pana/Pani danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT
(w szczególności serwery i pocztę elektroniczną).

j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.