Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Basztowej 3 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność internetowej strony domowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.wtzbasztowa3.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • niektóre grafiki nie posiadają lub posiadają puste teksty alternatywne.
  Powody wyłączenia:
 • grafiki, o których mowa tworzą jedynie warstwę wizualną, nie mają wpływu na treść
  strony.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności sporządzono dnia 2021-09-16, na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa:
E-mail: wtz.basztowa@ognisko.org.pl
Telefon: 12 423 32 36

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: wtz.basztowa@ognisko.org.pl. Można się również kontaktować telefonicznie: 12 423 32 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail). Należy określić dokładny adres strony internetowej, pod którym jest niedostępny element lub treść. Należy opisać na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby odpowiedni.

Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie zbyt krótki na rozwiązanie zgłoszenia poinformujemy o tym. W tej informacji podany będzie nowy termin, do którego usunięte zostaną dla Państwa bariery dostępności. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będzie możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści ze zgłoszenia, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą zadowalające, skargę można zgłosić do ChSON „Ognisko” mailowo na adres: biuro@ognisko.org.pl lub telefonicznie: 12 423 12 31. 

Jeżeli nadal będą uwagi do działań związane z dostępnością cyfrową można zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Do WTZ przy ul. Basztowej 3 można dojechać komunikacją miejską (liniami
  tramwajowymi oraz autobusowymi).
  Przystanki: Teatr Bagatela, Stary Kleparz
 2. Przed wejściem do budynku przy ul. Basztowej 3 wyznaczone są dwa miejsca do
  parkowania dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się domofon, przez który można się
  skontaktować z pracownikami WTZ.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w
  druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.
 6. Do lokalu WTZ (znajdującego się na pierwszym piętrze) dostać można się schodami
  lub windą umiejscowioną w podwórzu kamienicy. Winda nie posiada oznaczeń
  głosowych, posiada natomiast oznaczenia alfabetem Braille’a.
 7. W lokalu WTZ dostępna jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z
  niepełnosprawnościami.
 8. Pracownicy WTZ są przeszkoleni w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością
  w zakresie udzielania kompleksowej informacji, asyście, pomocy w przemieszczaniu
  się po budynku. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 9. Do lokalu WTZ umożliwia się wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.